Welkom bij Yogahelpt.nl

Monique Bruinier Yoga

Monique Bruinier Yoga gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens, wilt u weten hoe vraag dan via info@yogahelpt.nl of het contactformulier een kopie aan van het AVG protocol/privacyverklaring.


Algemene Voorwaarden Yoga en Ayurvedische massage.


 Algemene Voorwaarden Yoga

 1. Overeenkomst: Aanvang van de lesovereenkomst: De cursist meldt zich in principe aan voor onbepaalde tijd tot wederopzegging. Inschrijving geschiedt pas na ondertekening van het inschrijfformulier. 
 2. Beëindiging: Beëindiging van de lesovereenkomst moet schriftelijk gebeuren en hierbij dient één kalendermaand opzegtermijn in acht genomen te worden. Opzegging is een feit nadat de cursist de opzegtermijn heeft betaald en een bevestiging van opzegging heeft ontvangen.
 3. Wanneer men zonder opzegging wegblijft, moet altijd het lesgeld worden doorbetaald tot en met één kalendermaand nà datum van opzegging en een bevestiging van opzegging is ontvangen.
 4. Betaling lesgeld: Betaling van het lesgeld geschiedt maandelijks in de lesmaanden (september t/m juni). Hierbij heeft de cursist de keuze tussen overboeking of contante betaling. Het lesgeld dient bij contante betaling op de eerste lesdag van de maand voldaan te worden. Bij overboeking dient het de eerste week van de maand gestort te worden op rekeningnummer Rabobank NL23RABO 011.23.87.624 t.n.v. M.H.M. Bruinier, Vleuten.
 5. De hoogte van het lesgeld wordt hooguit één maal per jaar aangepast, meestal vóór aanvang in september.
 6. Vakanties: De lessen worden gegeven van september tot en met juni, met uitzondering van de schoolvakanties en officiële feestdagen. Dit komt neer op, gemiddeld genomen over het hele cursusjaar (= september t/m juni), circa 4 lessen per maand
 7. Indien lessen worden gemist door ziekte of andere reden dienen deze toch worden doorbetaald (maar kunnen natuurlijk wel worden ingehaald, zie Alg.voorw. 8 en 9).
 8. Inhalen van lessen: Gemiste lessen kunnen worden ingehaald tijdens een ander lesuur op de Meelzolder. Ook kan een les ingehaald worden bij Lillian Bensdorp in Vleuten (zie voor tijden op haar website www.yogalilianbensdorp.nl/Yoga-voor-volwassenen) of bij Imca Meijer in Vleuten (zie www.IMyoga.nl). Dit dient in verband met de beperkte ruimte wel aangevraagd te worden.  Voor aanvraag inhalen gaarne contact opnemen met Monique. 
 9. Afmelding: Als een les niet gevolgd kan worden dient de cursist zich, indien mogelijk 24 uur van tevoren, af te melden, de docent weet dan hoeveel cursisten er zullen zijn en kan dan eventueel andere cursisten de mogelijkheid geven een les in te halen.
 10. Annulering door docent: Als de les wordt geannuleerd door de docent, buiten de schoolvakanties en officiële feestdagen, wordt het lesgeld terugbetaald. In geval van ziekte of overmacht (bijvoorbeeld een weeralarm) kan de docent niet garanderen alle lessen te geven. Hierbij zal maximaal 1 les per semester geannuleerd kunnen worden zonder de verplichting tot geldteruggave of vervanging door een collega. (ter informatie: dit is sinds 2003 slechts 2x voorgekomen)
 11. Aansprakelijkheid: De docent stelt zich niet aansprakelijk voor materiële-,  letselschade en/of enige andere schade die voortvloeit uit het volgen van de les.
 12. Verhalen incassokosten: Indien een cursist, behoudens schriftelijke goedkeuring van de docent, handelt in strijd met deze voorwaarden, is de docent gerechtigd haar vordering ter incasso uit handen te geven. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen daarbij voor rekening van de cursist.

  

Algemene Voorwaarden Ayurvedische Massage

 1. Gezondheid: Cliënt is verantwoordelijk voor het doorgeven van relevante informatie met betrekking tot haar gezondheid. Wanneer er sprake is van lichamelijke of geestelijke aandoeningen, blessures, behandeling door arts/specialist en/of medicijngebruik, dan dient cliënt dit voor de massage aan de masseur te melden; In sommige gevallen wordt cliënt aangeraden haar behandelend arts of specialist te raadplegen alvorens een massage te ondergaan.
 2. Als cliënte zwanger is of wenst te worden, dient zij dit voor de massage aan de masseur te melden.
 3. De masseur kan ten alle tijden beslissen de massage niet te starten of voort te zetten als blijkt dat de door cliënt opgegeven aandoening reden geeft tot contra-indicatie.
 4. De masseur behoudt zich het recht voor een afspraak te annuleren, indien er geen sprake is van een hygiënische of veilige situatie.
 5. Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd, bij afzegging binnen 24 uur is de masseur gerechtigd deze in rekening te brengen.
 6. De tarieven worden kenbaar gemaakt op de website en zijn inclusief 21% BTW. Elke massage dient na afloop contant te worden afgerekend.
 7. Aansprakelijkheid: De massage wordt door cliënt op eigen verantwoordelijkheid ondergaan; de masseur kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel.