Welkom bij Yogahelpt.nl

Monique Bruinier Yoga

Monique Bruinier Yoga gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens, wilt u weten hoe vraag dan via info@yogahelpt.nl of het contactformulier een kopie aan van het AVG protocol/privacyverklaring.

 


Algemene Voorwaarden Yoga.


 Algemene Voorwaarden Yoga

 1. Overeenkomst: Aanvang van de lesovereenkomst: De cursist meldt zich in principe aan voor onbepaalde tijd tot wederopzegging.
 2. Beëindiging: Beëindiging van de lesovereenkomst moet schriftelijk gebeuren en hierbij dient één kalendermaand opzegtermijn in acht genomen te worden. Opzegging is een feit nadat de cursist de opzegtermijn heeft betaald en een bevestiging van opzegging heeft ontvangen.
 3. Wanneer men zonder opzegging wegblijft, moet altijd het lesgeld worden doorbetaald tot en met één kalendermaand nà datum van opzegging en een bevestiging van opzegging is ontvangen.
 4. Betaling lesgeld: Betaling van het lesgeld geschiedt maandelijks in de lesmaanden (september t/m juni). Dit geschiedt door overboeking in de eerste week van de maand op rekeningnummer Rabobank NL23RABO 011.23.87.624 t.n.v. M.H.M. Bruinier, Hengelo GLD.
 5. De hoogte van het lesgeld wordt hooguit één maal per jaar aangepast, meestal vóór aanvang in september.
 6. Vakanties: De lessen worden gegeven van september tot en met juni, met uitzondering van de schoolvakanties en officiële feestdagen. Dit komt neer op, gemiddeld genomen over het hele cursusjaar (= september t/m juni), circa 4 lessen per maand
 7. Indien lessen worden gemist door ziekte of andere reden dienen deze toch worden doorbetaald tenzij hiervoor schriftelijke vrijstelling is gegeven.
 8. Inhalen van lessen: Gemiste lessen kunnen worden ingehaald via een toegestuurde opname of bij Imca Meijer in Vleuten (zie www.IMyoga.nl). Dit dient in verband met de beperkte ruimte wel aangevraagd te worden.  Voor aanvraag inhalen gaarne contact opnemen met Monique. 
 9. Annulering door docent: Als de les wordt geannuleerd door de docent, buiten de schoolvakanties en officiële feestdagen, wordt het lesgeld terugbetaald. In geval van ziekte of overmacht (bijvoorbeeld een weeralarm) kan de docent niet garanderen alle lessen te geven. Hierbij zal maximaal 1 les per semester geannuleerd kunnen worden zonder de verplichting tot geldteruggave of vervanging door een collega. (ter informatie: dit is sinds 2003 slechts 2x voorgekomen)
 10. Aansprakelijkheid: De docent stelt zich niet aansprakelijk voor materiële-,  letselschade en/of enige andere schade die voortvloeit uit het volgen van de les.
 11. Verhalen incassokosten: Indien een cursist, behoudens schriftelijke goedkeuring van de docent, handelt in strijd met deze voorwaarden, is de docent gerechtigd haar vordering ter incasso uit handen te geven. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen daarbij voor rekening van de cursist.